Thiên Không Kiêu Ngạo

Thiên Không Kiêu Ngạo (5★)

  • Loại: Trọng Kiếm
  • Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
Là kiếm tượng trưng cho sự kiêu ngạo của Phong Long. Khi vung lên có khí thế của rồng, ẩn chứa sức mạnh của gió và thiên không.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 48
Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố: 8
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Sát thương tạo thành tăng 8%; Sau khi thi triển kỹ năng nộ: Khi tấn công thường và trọng kích đánh trúng địch sẽ phóng ra lưỡi dao chân không, tạo thành 80% sát thương cho kẻ địch trên đường đi, kéo dài 20s hoặc đến khi phóng ra 8 lần dao chân không.

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
10000
5
5
3
Ascension 2
[40/50]
20000
5
18
12
Ascension 3
[50/60]
30000
9
9
9
Ascension 4
[60/70]
45000
5
18
14
Ascension 5
[70/80]
55000
9
14
9
Ascension 6
[80/90]
65000
6
27
18
TOTAL
225000
5
14
14
6
23
27
41
15
23
27