Tây Phong Mật Điển

Tây Phong Mật Điển (4★)

  • Loại: Pháp Khí
  • Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
Mật điển được học giả Đội Kỵ Sĩ Tây Phong lưu truyền. Ghi chép đạo lý và sức mạnh của vật chất và Nguyên Tố.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 42
Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố: 10
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Khi tạo thành bạo kích có tỷ lệ 60% sinh ra một lượng nhỏ Nguyên Tố Hạt Nhân, khôi phục 6 Năng Lượng Nguyên Tố cho nhân vật. Mỗi 12s mới thi triển 1 lần.

Nhân vật được đề xuất

monasucroselisa

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18