Cung Tây Phong

Cung Tây Phong (4★)

  • Loại: Cung
  • Thứ hai: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
Cung Phản Khúc của đội Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, chỉ có cung thủ kiệt xuất mới có thể sử dụng được tính năng kiệt xuất của nó.

Chỉ số

Tấn Công Căn Bản: 41
Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố: 13.3
Cấp độ: 1
thăng thiên: 0

Tinh luyện

Khi tạo thành bạo kích có tỷ lệ 60% sinh ra một lượng nhỏ Nguyên Tố Hạt Nhân, khôi phục 6 Năng Lượng Nguyên Tố cho nhân vật. Mỗi 12s mới thi triển 1 lần.

Nhân vật được đề xuất

colleiyelandionafischlganyuventiamberaloygoroukujou_sara

Vật liệu thăng thiên

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18