Thương Tây Phong

Thương Tây Phong (4★)

  • Loại: Vũ Khí Cán Dài
  • Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
Thương nghi thức của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong. Mũi thương dài thẳng, đầu thương nhọn như xé được gió.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 44
Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố: 6.7
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Khi tạo thành bạo kích có tỷ lệ 60% sinh ra một lượng nhỏ Nguyên Tố Hạt Nhân, khôi phục 6 Năng Lượng Nguyên Tố cho nhân vật. Mỗi 12s mới thi triển 1 lần.

Nhân vật được đề xuất

rosariayun_jin

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18