Thần Kiếm Lê Minh

Thần Kiếm Lê Minh (3★)

  • Loại: Kiếm Đơn
  • Thuộc tính phụ: ST Bạo Kích
Một thanh bảo kiếm sáng ngời, người nắm giữ nó sẽ có được sức mạnh "Tự mình cảm thấy ưu tú". Nhưng thanh kiếm đã có đôi chút xuống sắc.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 39
ST Bạo Kích: 10.2
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Khi HP trên 90%, tỷ lệ bạo kích tăng 14%.

Nhân vật được đề xuất

niloualbedokamisato_ayatokeqingkaeya

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
5000
2
2
1
Ascension 2
[40/50]
10000
2
8
5
Ascension 3
[50/60]
15000
4
4
4
Ascension 4
[60/70]
20000
2
8
6
Ascension 5
[70/80]
25000
4
6
4
Ascension 6
[80/90]
30000
3
12
8
TOTAL
105000
2
6
6
3
10
12
18
6
10
12