Người Xây Dựng Bộ Bài Genius Invokation TCG

Bộ Bài Của Tôi

Nhân Vật 1
Nhân Vật 2
Nhân Vật 3
Cần thêm 30 lá bài không phải nhân vật

Bài

Hoặc, tìm kiếm một lá bài:

Chia Sẻ Bộ Bài

Phân Tích

0+0

Tổng Số Bài

0

Tổng Chi Phí

0.0

Chi Phí Trung Bình Mỗi Bài

Chi Phí✦ 0✦ 1✦ 2✦ 3✦ 4✦ 5✦ 6✦ 7
Số Lượng Bài--------
SameUnaligned ElementEnergyAnemoGeoElectroDendroHydroPyroCryo
------------------------------

Trình Mô Phỏng Rút

ℹ️ Bạn cần có ít nhất 6 lá bài không phải nhân vật để thử Trình Mô Phỏng Rút.