Kiếm Tế Lễ

Kiếm Tế Lễ (4★)

  • Loại: Kiếm Đơn
  • Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
Kiếm bị hóa đá theo năm tháng, nhưng độ tinh xảo của trang sức treo trên đó vẫn lấp lánh. Có sức mạnh chúc phúc của gió thời gian.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 41
Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố: 13.3
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Khi kỹ năng Nguyên Tố tạo thành sát thương, có tỷ lệ 40% làm mới thời gian CD kỹ năng đó, mỗi 30s mới thi triển 1 lần.

Nhân vật được đề xuất

xingqiu

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18