Nhật Ký Học Sinh

Nhật Ký Học Sinh (1★)

  • Loại: Pháp Khí
  • Thuộc tính phụ: N/A
Tập sách được một học sinh ưu tú lưu lại, nét chữ rất đẹp. Ghi chép nhiều bùa chú hữu ích.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 23
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Nhân vật được đề xuất

shikanoin_heizoumonabarbarasucrosesangonomiya_kokomiyanfeikleeningguangyae_mikolisa

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
1
1
1
Ascension 2
[40/50]
5000
1
4
2
Ascension 3
[50/60]
5000
2
2
2
Ascension 4
[60/70]
10000
1
4
3
TOTAL
NaN
1
3
1
5
6
3
5