Số Tay Ma Pháp

Số Tay Ma Pháp (2★)

  • Loại: Pháp Khí
  • Thuộc tính phụ: N/A
Là cuốn sách được biên soạn cẩn thận, chỉ để tham khảo hướng dẫn ma thuật trong các đợt khảo thí trọng điểm.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 33
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
5000
1
1
1
Ascension 2
[40/50]
5000
1
5
4
Ascension 3
[50/60]
10000
3
3
3
Ascension 4
[60/70]
15000
1
5
4
TOTAL
35000
1
4
1
6
8
5
7