Thương Săn Tông Thất

Thương Săn Tông Thất (4★)

  • Loại: Vũ Khí Cán Dài
  • Thuộc tính phụ: Tấn Công%
Thanh thương yêu thích của một nhà quý tộc cổ xưa trị vì Mondstadt. Tuy trải qua bao nhiêu năm tháng, đến nay nó vẫn sắc bén vô cùng.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 44
Tấn Công%: 6
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Khi tấn công tạo thành sát thương, tăng tỷ lệ bạo kích 8%, nhiều nhất cộng dồn 5 lần. Sau khi tấn công tạo thành bạo kích, xóa hiệu quả Chuyên Chú đã có.

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18