Kiếm Lữ Hành

Kiếm Lữ Hành (3★)

  • Loại: Kiếm Đơn
  • Thuộc tính phụ: Phòng Ngự%
Kiếm làm bằng gang thép rất chắc tay, trên thanh kiếm có ẩn giấu kéo, kính lúp, dây dẫn lửa v.v, rất tiện lợi cho việc lữ hành.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 40
Phòng Ngự%: 6.4
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Khi nhận được Nguyên Tố Tinh Cầu hoặc Nguyên Tố Hạt Nhân, hồi phục 1%HP

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
5000
2
2
1
Ascension 2
[40/50]
10000
2
8
5
Ascension 3
[50/60]
15000
4
4
4
Ascension 4
[60/70]
20000
2
8
6
Ascension 5
[70/80]
25000
4
6
4
Ascension 6
[80/90]
30000
3
12
8
TOTAL
105000
2
6
6
3
10
12
18
6
10
12