Background image

Changelog

Characters

Weapons

Materials

Dây Tơ Con Rối
Gương Mushin
Chuông Daka
Dây Leo Chế Ngự

Food