Background image

Changelog

Characters

Weapons

Materials

Nhộng Cát
Nhụy Hoa Sỏi Cát
Xương Vụn Vỡ
Xương Rắn Chắc
Xương Khắc Ấn

Food