Tây Phong Kiếm

Tây Phong Kiếm (4★)

  • Loại: Kiếm Đơn
  • Thứ hai: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
Kiếm nghi thức của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong. Sắc bén nhẹ nhàng, cũng dễ phát ra sức mạnh Nguyên Tố.

Chỉ số

Tấn Công Căn Bản: 41
Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố: 13.3
Cấp độ: 1
thăng thiên: 0

Tinh luyện

Khi tạo thành bạo kích có tỷ lệ 60% sinh ra một lượng nhỏ Nguyên Tố Hạt Nhân, khôi phục 6 Năng Lượng Nguyên Tố cho nhân vật. Mỗi 12s mới thi triển 1 lần.

Nhân vật được đề xuất

kuki_shinobualbedoxingqiujeanbennettkaedehara_kazuhakaeyaqiqi

Vật liệu thăng thiên

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18