Tây Phong Kiếm

Tây Phong Kiếm (4★)

  • Loại: Kiếm Đơn
  • Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
Kiếm nghi thức của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong. Sắc bén nhẹ nhàng, cũng dễ phát ra sức mạnh Nguyên Tố.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 41
Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố: 13.3
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Khi tạo thành bạo kích có tỷ lệ 60% sinh ra một lượng nhỏ Nguyên Tố Hạt Nhân, khôi phục 6 Năng Lượng Nguyên Tố cho nhân vật. Mỗi 12s mới thi triển 1 lần.

Nhân vật được đề xuất

kaedehara_kazuhabennettxingqiujeanqiqitravelerkaeya

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18