Xích Giác Phá Thạch Đao

Xích Giác Phá Thạch Đao (5★)

  • Loại: Trọng Kiếm
  • Thuộc tính phụ: ST Bạo Kích
Theo cách nói của chủ nhân xưa kia, với thanh "Xích Giác Thạch Kiến Thạch Hội Kim Đồ Kim Niết Ngự Sư Tử" này thì bất cứ loại yêu tinh quỷ quái nào cũng sẽ bị đánh đuổi.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 44
ST Bạo Kích: 19.2
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Phòng ngự tăng 28%; Tăng sát thương tấn công thường và trọng kích, lượng tăng thêm tương đương 40% phòng ngự.

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
10000
5
5
3
Ascension 2
[40/50]
20000
5
18
12
Ascension 3
[50/60]
30000
9
9
9
Ascension 4
[60/70]
45000
5
18
14
Ascension 5
[70/80]
55000
9
14
9
Ascension 6
[80/90]
65000
6
27
18
TOTAL
225000
5
14
14
6
23
27
41
15
23
27