Background image

Changelog

Characters

Weapons

Materials

Quả Xích Niệm
Bọ Thánh Kim
Lõi Chuyển Động Vĩnh Viễn
Khối Tứ Diện Dẫn Sáng
Lăng Kính Hỏng Hóc
Lăng Kính Vẩn Đục
Lăng Kính Phát Sáng

Food