Background image
Background image
Cyno

Cyno (5★)

Kỹ năng

Tấn Công Thường - Thất Thánh Thương Thuật
Tấn Công Thường - Thất Thánh Thương Thuật
Nghi Thức Bí Ẩn - Dẫn Hồn Đáy Vực
Nghi Thức Bí Ẩn - Dẫn Hồn Đáy Vực
"Ngươi không có quyền lựa chọn chấp nhận hay từ chối, cả ngươi và ta đều đã sớm nằm trong sự phán quyết này."
Nghi Thức Thần Thánh - Nhanh Như Sói
Nghi Thức Thần Thánh - Nhanh Như Sói
Nghi thức lưu truyền từ vương quốc cổ, đối với Tổng Quản Mahamatra mà nói, cũng có nghĩa là sự phán quyết cuối cùng.
Cho dù là quá khứ hay hiện tại, cho dù là bão tố hay mãng xà, cũng đều phải khuất phục trước sự uy nghiêm của pháp lệnh.

bản dựng

vũ khí:
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
Ưu tiên Thiên Phú
QKỹ năng Nộ>EKỹ năng Nguyên tố>NATấn công thường
Thánh Di Vật:

Số liệu thống kê chính được đề xuất

Đồng hồ

Tinh Thông Nguyên Tố

Ly

Tăng ST Nguyên Tố Lôi / Tinh Thông Nguyên Tố

Nón

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích / Tinh Thông Nguyên Tố

Ưu tiên chỉ số phụ

Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố / Tinh Thông Nguyên Tố / Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích / Tấn Công%
Thưởng:
2

Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Lôi

4

Sát thương tạo thành từ phản ứng Quá Tải, Điện Cảm, Siêu Dẫn, Nở Rộ tăng 40%; sát thương từ phản ứng Tăng Cường tăng 20%. Khi kích hoạt phản ứng Sinh Trưởng hoặc những phản ứng nêu trên, CD Kỹ Năng Nguyên Tố giảm 1s. Hiệu quả này mỗi 0.8s tối đa kích hoạt một lần.

hoặc
Thưởng:
2

Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.

4

Trong 8s sau khi kích hoạt phản ứng nguyên tố, sẽ căn cứ theo loại nguyên tố của các nhân vật khác trong đội để kích hoạt hiệu ứng cho người mang trang bị: Mỗi một nhân vật trong đội có cùng loại nguyên tố với người mang trang bị, sẽ tăng 14% tấn công; mỗi một nhân vật trong đội khác loại nguyên tố với người mang trang bị, sẽ tăng 50 điểm tinh thông nguyên tố. Mỗi loại hiệu ứng bên trên tối đa tính 3 nhân vật. Hiệu quả này mỗi 8s tối đa kích hoạt 1 lần. Khi người trang bị không ra trận, thì vẫn sẽ kích hoạt hiệu ứng này.

hoặc

Chọn 2

hoặc
Thưởng:
2

Tấn công tăng 18%

4

Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này dùng kiếm đơn, trọng kiếm, vũ khí cán dài, sát thương tấn công thường nhân vật tạo thành tăng 35%.

hoặc
Thưởng:
2

Tăng 80 điểm Tinh Thông Nguyên Tố.

4

Sát thương gây ra từ phản ứng Sum Suê, Nở Rộ, Bung Tỏa của người trang bị tăng 40%. Ngoài ra, người trang bị sau khi kích hoạt phản ứng Sum Suê, Nở Rộ, Bung Tỏa sẽ tăng 25% hiệu ứng nêu trên, duy trì 10s, tối đa cộng dồn 4 lần, mỗi 1s tối đa kích hoạt một lần. Người trang bị khi không ra trận vẫn có thể kích hoạt hiệu quả này.

Đội hình xuất sắc nhất

Thiên phú nội tại

Lạc Vũ Phán Quyết
Giai đoạn thăng thiên 1
Khi trong trạng thái Sứ Giả Dẫn Lối của Nghi Thức Thần Thánh - Nhanh Như Sói, Cyno sẽ vào trạng thái Soi Thấu Đường Cùng trong từng khoảng thời gian. Nếu thi triển Nghi Thức Bí Ẩn - Dẫn Hồn Đáy Vực trong trạng thái này sẽ kích hoạt hiệu quả "Phán Quyết", tăng 35% sát thương Nghi Thức Bí Ẩn - Dẫn Hồn Đáy Vực lần đó gây ra, đồng thời bắn về phía trước 3 luồng Tia Sét Xuyên Thấu, gây Sát Thương Nguyên Tố Lôi bằng 100% sức tấn công của Cyno.
Sát thương Tia Sét Xuyên Thấu gây ra được tính là sát thương Kỹ Năng Nguyên Tố.
Cửu Cung Chấp Mệnh
Giai đoạn thăng thiên 4
Sát thương từ tấn công của bản thân sẽ tăng dựa vào Tinh Thông Nguyên Tố của Cyno như sau:
·Đánh thường trong trạng thái Sứ Giả Dẫn Lối: Tăng 150% dựa vào Tinh Thông Nguyên Tố;
·Tia Sét Xuyên Thấu của thiên phú "Lạc Vũ Phán Quyết": Tăng 250% dựa vào Tinh Thông Nguyên Tố.
Ân Điển Của Lặng Im
Khi làm nhiệm vụ Phái Đi Thám Hiểm có thời gian là 20 giờ ở Sumeru, phần thưởng nhận được tăng 25%.

Cung mệnh

Lập Nghi - Phủ Lãm Trú Minh
Chòm sao Lv. 1
Sau khi thi triển Nghi Thức Thần Thánh - Nhanh Như Sói, tốc độ đánh thường của Cyno tăng 20%, duy trì 10s. Nếu kích hoạt hiệu quả "Phán Quyết" của thiên phú Lạc Vũ Phán Quyết khi thi triển Nghi Thức Bí Ẩn - Dẫn Hồn Đáy Vực, sẽ làm mới thời gian duy trì hiệu quả này.
Cần mở khóa thiên phú cố định "Lạc Vũ Phán Quyết".
Lệnh Nghi - Dẫn Yết Quy Linh
Chòm sao Lv. 2
Sau khi Cyno dùng tấn công thường đánh trúng kẻ địch, sẽ tăng 10% buff Sát Thương Nguyên Tố Lôi, duy trì 4s. Hiệu quả này mỗi 0.1s tối đa kích hoạt một lần, tối đa cộng dồn 5 tầng.
Luật Nghi - Hành Độ Thệ Trừng
Chòm sao Lv. 3
Cấp kỹ năng Nghi Thức Thần Thánh - Nhanh Như Sói +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Tuần Nghi - Siển Hộ Cấm Võng
Chòm sao Lv. 4
Khi Cyno trong trạng thái Sứ Giả Dẫn Lối của Nghi Thức Thần Thánh - Nhanh Như Sói, sau khi kích hoạt phản ứng Điện Cảm, Siêu Dẫn, Quá Tải, Sinh Trưởng, Tăng Cường, Nở Rộ, Khuếch Tán Nguyên Tố Lôi, sẽ khiến tất cả nhân vật trong đội gần đó (trừ bản thân Cyno) hồi phục 3 điểm Năng Lượng Nguyên Tố.
Hiệu quả này trong một lần Nghi Thức Thần Thánh - Nhanh Như Sói tối đa kích hoạt 5 lần.
U Nghi - Thệ Vãng Tinh Mang
Chòm sao Lv. 5
Cấp kỹ năng Nghi Thức Bí Ẩn - Dẫn Hồn Đáy Vực +3.
Tăng tối đa đến cấp 15.
Vũ Nghi - Tài Lạc Quân Hành
Chòm sao Lv. 6
Sau khi thi triển Nghi Thức Thần Thánh - Nhanh Như Sói hoặc kích hoạt hiệu quả "Phán Quyết" của thiên phú cố định "Lạc Vũ Phán Quyết", Cyno sẽ nhận được 4 tầng hiệu quả "Nghi Thức Sói". Khi tấn công thường của Cyno đánh trúng kẻ địch, sẽ tiêu hao một tầng "Nghi Thức Sói", và bắn ra một Tia Sét Xuyên Thấu.
Hiệu quả "Nghi Thức Sói" duy trì 8s, tối đa cộng dồn 8 tầng, đồng thời sẽ xóa bỏ sau khi trạng thái Sứ Giả Dẫn Lối của Nghi Thức Thần Thánh - Nhanh Như Sói kết thúc.
Mỗi 0.4s tối đa bắn ra một Tia Sét Xuyên Thấu bằng cách này.
Cần mở khóa thiên phú cố định "Lạc Vũ Phán Quyết".

số liệu thống kê

Lv.1 - 20
Lv.20 - 40
Lv.40 - 50
Lv.50 - 60
Lv.60 - 70
Lv.70 - 80
Lv.80 - 90
Trước khi thăng thiên
sau khi thăng thiên
Đột Phá
0
1
HP Căn Bản
-
972
Tấn Công Căn Bản
-
25
P.Ngự Căn Bản
-
67
ST Bạo Kích
-
0.0%

Vật liệu thăng thiên

LV.1 - 20
0
LV.20 - 40
20000
1
3
3
LV.40 - 50
40000
3
2
10
15
LV.50 - 60
60000
6
4
20
12
LV.60 - 70
80000
3
8
30
18
LV.70 - 80
100000
6
12
45
12
LV.80 - 90
120000
6
20
60
24
Tổng cộng
420000
1
9
9
6
46
168
18
30
36

tài liệu tài năng

LV.12
12500
3
6
LV.23
17500
2
3
LV.34
25000
4
4
LV.45
30000
6
6
LV.56
37500
9
9
LV.67
120000
4
4
1
LV.78
260000
6
6
1
LV.89
450000
12
9
2
LV.910
700000
16
12
2
1
Tổng cộng
1652500
3
21
38
6
22
31
6
1