Xương Sống Thiên Không

Xương Sống Thiên Không (5★)

  • Loại: Vũ Khí Cán Dài
  • Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
Thương dài tượng trưng cho sự quyết tâm của Phong Long. Cán thương dài nhọn chỉ thẳng lên trời, có chứa sức mạnh của gió và bầu trời cao.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 48
Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố: 8
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Tỷ lệ bạo kích tăng 8%,tốc độ tấn công thường tăng 12%. Ngoài ra, khi tấn công thường và trọng kích đánh trúng kẻ địch, có tỷ lệ 50% thi triển Lưỡi Dao Chân Không, tạo thêm sát thương bằng 40% tấn công trong phạm vi nhỏ. Hiệu quả này mỗi 2s thi triển nhiều nhất 1 lần.

Nhân vật được đề xuất

zhongliraiden_shogunxianglingxiaorosariathoma

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
10000
5
5
3
Ascension 2
[40/50]
20000
5
18
12
Ascension 3
[50/60]
30000
9
9
9
Ascension 4
[60/70]
45000
5
18
14
Ascension 5
[70/80]
55000
9
14
9
Ascension 6
[80/90]
65000
6
27
18
TOTAL
225000
5
14
14
6
23
27
41
15
23
27