Lạc Hà

Lạc Hà (4★)

  • Loại: Cung
  • Thuộc tính phụ: Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố
Cung quý được đúc từ bạch kim, trên đó có khảm bảo ngọc lấp lánh.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 44
Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố: 6.7
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Có 3 loại trạng thái gồm Chạng Vạng, Lưu Hà, Hừng Đông, lần lượt tăng 6%/10%/14% sát thương gây ra. Khi tấn công trúng kẻ địch sẽ chuyển sang trạng thái tiếp theo, mỗi 7s tối đa chuyển trạng thái một lần. Nhân vật trang bị vũ khí này khi không ra trận cũng sẽ có thể kích hoạt chuyển đổi.

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18