Cánh Thiên Không

Cánh Thiên Không (5★)

  • Loại: Cung
  • Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích
Cung tượng trưng cho Phong Long và Phong Thần. Âm thanh phát ra khi kéo dây cung giống như tình yêu của thần, ẩn chứa sức mạnh từ gió và bầu trời.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 48
Tỷ Lệ Bạo Kích: 4.8
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Sát thương bạo kích tăng 20%; Khi đánh trúng có 60% tỷ lệ tạo thành sát thương vật lý 125% trong phạm vi nhỏ, mỗi 4s mới có hiệu quả một lần.

Nhân vật được đề xuất

ventiganyutartagliayoimiyafischlkujou_saraamberaloy

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
10000
5
5
3
Ascension 2
[40/50]
20000
5
18
12
Ascension 3
[50/60]
30000
9
9
9
Ascension 4
[60/70]
45000
5
18
14
Ascension 5
[70/80]
55000
9
14
9
Ascension 6
[80/90]
65000
6
27
18
TOTAL
225000
5
14
14
6
23
27
41
15
23
27