Nỏ Kéo

Nỏ Kéo (3★)

  • Loại: Cung
  • Thứ hai: Tỷ Lệ Bạo Kích
Thực chất là một cây cung. Trải qua vô số lần cải tiến và thực nghiệm, người làm ra nó phát hiện mình đã làm một cây nỏ.

Chỉ số

Tấn Công Căn Bản: 38
Tỷ Lệ Bạo Kích: 6.8
Cấp độ: 1
thăng thiên: 0

Tinh luyện

Khi đánh thường hoặc trọng kích, nếu mũi tên bắn trúng kẻ địch trong 0.3s sau khi phóng, sát thương tạo thành sẽ tăng 36%; Nếu không, sát thương tạo thành giảm 10%.

Nhân vật được đề xuất

tighnari

Vật liệu thăng thiên

Ascension 1
[20/40]
5000
2
2
1
Ascension 2
[40/50]
10000
2
8
5
Ascension 3
[50/60]
15000
4
4
4
Ascension 4
[60/70]
20000
2
8
6
Ascension 5
[70/80]
25000
4
6
4
Ascension 6
[80/90]
30000
3
12
8
TOTAL
105000
2
6
6
3
10
12
18
6
10
12