Nỏ Kéo

Nỏ Kéo (3★)

  • Loại: Cung
  • Thuộc tính phụ: Tỷ Lệ Bạo Kích
Thực chất là một cây cung. Trải qua vô số lần cải tiến và thực nghiệm, người làm ra nó phát hiện mình đã làm một cây nỏ.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 38
Tỷ Lệ Bạo Kích: 6.8
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Khi đánh thường hoặc trọng kích, nếu mũi tên bắn trúng kẻ địch trong 0.3s sau khi phóng, sát thương tạo thành sẽ tăng 36%; Nếu không, sát thương tạo thành giảm 10%.

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
5000
2
2
1
Ascension 2
[40/50]
10000
2
8
5
Ascension 3
[50/60]
15000
4
4
4
Ascension 4
[60/70]
20000
2
8
6
Ascension 5
[70/80]
25000
4
6
4
Ascension 6
[80/90]
30000
3
12
8
TOTAL
105000
2
6
6
3
10
12
18
6
10
12