Tuyệt Huyền

Tuyệt Huyền (4★)

  • Loại: Cung
  • Thuộc tính phụ: Tinh Thông Nguyên Tố
Cung được sử dụng như nhạc cụ phát ra ánh sáng rực rỡ. Đến nay nó không còn có thể khiến người khác cất bước khiêu vũ được nữa.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 42
Tinh Thông Nguyên Tố: 36
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Tăng 24% sát thương kỹ năng Nguyên Tố và kỹ năng nộ.

Nhân vật được đề xuất

ventifischlamberaloy

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
5000
3
3
2
Ascension 2
[40/50]
15000
3
12
8
Ascension 3
[50/60]
20000
6
6
6
Ascension 4
[60/70]
30000
3
12
9
Ascension 5
[70/80]
35000
6
9
6
Ascension 6
[80/90]
45000
4
18
12
TOTAL
150000
3
9
9
4
15
18
27
10
15
18