Câu Chuyện Diệt Rồng

Câu Chuyện Diệt Rồng (3★)

  • Loại: Pháp Khí
  • Thuộc tính phụ: HP%
Câu chuyện hư cấu về 5 anh hùng diệt rồng. Cách hành văn rất tệ, bố cục rời rạc. Bài học từ thất bại là sức mạnh lớn nhất của quyển sách này.

Thông tin

Tấn Công Căn Bản: 39
HP%: 7.7
Cấp độ: 1
Đột phá: 0

Tinh luyện

Khi chủ động đổi nhân vật, tấn công của nhân vật mới vào trận tăng 24%, kéo dài 10s. Mỗi 20s mới thi triển 1 lần.

Nhân vật được đề xuất

sangonomiya_kokomimonaningguang

Nguyên liệu đột phá

Ascension 1
[20/40]
5000
2
2
1
Ascension 2
[40/50]
10000
2
8
5
Ascension 3
[50/60]
15000
4
4
4
Ascension 4
[60/70]
20000
2
8
6
Ascension 5
[70/80]
25000
4
6
4
Ascension 6
[80/90]
30000
3
12
8
TOTAL
105000
2
6
6
3
10
12
18
6
10
12